Szkoła

REGULAMIN

 REGULAMIN MACZKOWEGO TURNIEJU

TENISA STOŁOWEGO

 

1. Cele turnieju:

- popularyzacja tenisa stołowego

- aktywne spędzanie czasu wolnego

- integracja młodzieży XCIV LO

- wyłonienie reprezentacji Szkoły do MD

2. Organizator:

Zespół Wychowania Fizycznego XCIV LO – zespół WF

3. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w dniach 2 i 9 listopada 2023 roku (czwartek od 14.30 do 16.00) na hali sportowej XCIV LO

4. Kategorie:

- wiekowe: OPEN - Szkoła Ponadpodstawowa klasy I – IV

- dziewczęta i chłopcy

5. Zgłoszenia i losowanie:

a) Uczestnicy, to wyłącznie uczniowie „MACZKA”

b) zgłoszenie należy złożyć do dnia 27 października bezpośrednio do organizatora.

c) Zgłoszenie musi zawierać: IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA, KLASĘ i NR TEL KONTAKTOWEGO ucznia .

6. Warunki uczestnictwa:

a) każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju sportowego (rakietka, obuwie zmienne, strój sportowy itp.),

b) uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy uczeń XCIV LO biorący w nim udział czyni to na własną odpowiedzialność.

7. Organizator zapewnia:

a) nagrody w postaci dyplomów

8. System rozgrywek i przepisy gry:

W zależności od ilości zgłoszeń turniej rozgrywany będzie systemem grupowym lub pucharowym. W systemie grupowym w wylosowanych grupach gramy „każdy z każdym”

W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego PZTS.

System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących.

Spotkaniu rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Jeżeli wynik meczu jest 1:1 decyduje wynik gry w trzecim secie.

Turniej poprowadzą sędziowie główni, natomiast mecze kontrolują i sędziują sami zawodnicy.

9. Dyskwalifikacje i wykluczenia:

Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) w przypadku gdy:

a) Zawodnik z własnej winy nie stawił się do rozgrywek.

b) Zawodnik odchodzi od stołu przed zakończeniem spotkania.

Bezwzględnemu wykluczeniu podlegają zawodnicy, pomiędzy którymi dojdzie do niesportowych zachowań.

10. Spory:

Wszystkie protesty i odwołania muszą być zgłaszane do sędziów głównych. Sędzia główny podejmuje ostateczną decyzję w kwestiach spornych.

11. Przetwarzanie danych osobowych:

Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do zawodów wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób, które zostaną wyróżnione za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.

12. Uwagi końcowe:

Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone umyślnie.

Akceptacja i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, w tym dojazdu na z turnieju włącznie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie zawodów.

Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.

13. Pozostałe postanowienia:

a) Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator.

b) W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.

c) W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. Organizator nie odpowiada za

rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie organizowanych zawodów.

d) Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe osobiście.

e) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach

związanych z zawodami.

RaVT

 

 

 

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP