Szkoła

REGULAMIN

 

REGULAMIN TURNIEJU

KOSZYKÓWKI

3x3 MACZEK BASKET”

 

1. CEL

- popularyzacja koszykówki wśród młodzieży

- zachęcanie i umożliwienie aktywnego spędzenia wolnego czasu

2. TERMIN I MIEJSCE:

- rozgrywki przeprowadzone zostaną na hali sportowej XCIV LO

- turniej zostanie rozegrany w dniach 2 i 9 listopada b.r.: czwartek od godziny 14.30 do 16.00

3. SYSTEM ROZGRYWEK:

- w turnieju uczestniczą drużyny zgłoszone bezpośrednio do organizatora: zespół WF.

4. UCZESTNICTWO I  KATEGORIE WIEKOWE:

TYLKO uczniowie XCIV LO

- kategorie – OPEN (cztery zawodniczki / czterech zawodników dowolnie wybranych z poziomów klas)

- kategorie – dziewcząt i chłopców (grają oddzielnie)

5. ZASADY:

Zgłoszone zespoły muszą zadbać o jednakowe koszulki. W przypadku taki samych kolorów losujemy znaczniki.

1. Każda gra odbywa się na jednej połowie boiska do gry w koszykówkę na jedną tablicę.

2. Za każdy celny rzut drużyna otrzymuje jeden punkt (niezależnie od odległości )

3. Każda drużyna składa się z czterech zawodników ( w tym jeden rezerwowy), którzy muszą zostać zgłoszeni i zarejestrowani u głównego organizatora

4. Mecz musi rozpocząć minimum trzech zawodników, natomiast kończyć może dwóch.

5. Zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą losowania.

6. Po każdym zdobytym koszu piłka wprowadzana jest do gry przez zespół przeciwny na wysokości przedłużenia linii rzutów osobistych z za linii bocznej boiska.

7. Piłka przed wprowadzeniem do gry musi zostać dotknięta przez obrońcę.

8. Przed rzutem do kosza musi zostać wykonane przynajmniej jedno podanie.

9. Po każdej zmianie posiadania piłki, piłka musi zostać wprowadzona do strefy znajdującej się poza linią rzutów za trzy punkty.

10. Po faulu, błędzie kroków i innych wykroczeniach powodujących zmiany posiadania piłki, drużyna przeciwna wprowadza ją do gry na wysokości przedłużenia linii rzutów osobistych z za linii bocznej boiska.

11. (wykreślony)

12. W sytuacji gdy dojdzie do wzajemnego trzymania piłki, grę wznawia drużyna broniąca na wysokości przedłużenia linii rzutów osobistych.

13. Zmiana zawodników jest nieograniczona, może nastąpić po zdobytym koszu lub gdy piłka nie jest w grze.

14. Każdy mecz trwa 9 minut czystej gry.

15. Przy boisku środkowym znajduje się „KONTROLER” gier, którego obowiązki obejmują:

- identyfikacje graczy przed spotkaniem,

- liczbę zdobytych punktów i wpisanie ich do protokołu,

- odmierzanie czasu gry i notowanie wziętych czasów przez drużyny,

- za prawidłowa zmianę zawodników,

- ostateczne rozstrzyganie sporów.

16. Zawodnicy sami sygnalizują i zgłaszają faule, w przypadkach spornych decyduje „KONTROLER”.

17. W wyjątkowych sytuacjach „KONTROLER” może podjąć decyzje o faulu mimo braku sygnalizacji ze strony zawodników.

18. Jeżeli zawodnik jest faulowany w trakcie oddawania rzutu i rzut jest celny, to punkty zostają zaliczone, a piłka pozostaje w posiadaniu zespołu atakującego, gdy rzut jest niecelny piłka wprowadzana jest na wysokości przedłużenia linii rzutów osobistych z za linii bocznej boiska..

19. Rzuty wolne zostają przyznane w przypadku umyślnego, brutalnego przewinienia (faulu).

 lub niesportowego zachowania się, po wykonaniu dwóch rzutów piłka pozostaje w posiadaniu drużyny wykonującej rzuty. Dwa przewinienia tego samego zawodnika powodujące rzuty osobiste wykluczają go z dalszej gry w spotkaniu.

20. Zawodnik lub zawodnicy, którzy będą uczestniczyli w bójce zostaną wykluczeniu z całego turnieju.

21. Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, jest upoważniony do

występowania w jej imieniu we wszelkich sprawach i sporach.

22. „KONTROLER” gry musi być powiadomiony przez kapitanów obu drużyn o powstających sporach i podjętych decyzjach.

23. Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. W przypadku braku polubownej decyzji „KONTROLER” gier wydaje werdykt ostateczny. Rozstrzyganie sporów nie powoduje wstrzymania odliczania czasu czystej gry, ale werdykt ostateczny zaliczany jest do ostatecznego wyniku.

 

6. SYSTEM GIER:

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn w drodze losowania zostaną wyłonione grupy, w których gry będą odbywać się systemem „każdy z każdym”. W zależności od ilości grup do finałów wychodzą 1 lub 2 drużyny z grupy.

7. NAGRODY:

- drużyny, które ukończą turnieje na miejscach 1-4 otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

o sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator zawodów,

- organizatorzy nie ubezpieczają uczestników a zawodnicy występują na własną odpowiedzialność,

- zawodnicy muszą posiadać i okazać na żądanie dokument tożsamości ze zdjęciem, odmowa wyklucza zawodnika z turnieju,

- organizator nie odpowiada za mienie pozostawione bez opieki,

- drużyna biorąca udział w turnieju, sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia we własnym zakresie.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

a) Uczestnicy Turnieju „3x3 MACZEK BASKET”, przekazując organizatorom zgłoszenie drużyny akceptują niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

b) Dane osobowe uczestników, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej organizacji Turnieju „3x3 MACZEK BASKET”.

c) Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa, publikowana będzie na stronie internetowej XCIV LO.

d) Administratorem danych osobowych zawartych w umowie zlecenie jest XCIV LO

e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.

f) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

g) Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.

h) Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Turnieju „3x3 MACZEK BASKET”.

i) Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia zakończenia Turnieju „3x3 MACZEK BASKET”. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczych.

j) Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych XCIV LO.

k) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w XCIV LO, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych.

 RaVT

Budżet Partycypacyjny

CKE

BIP